Konsultim publik

Konsultim publik

PROJEKTLIGJ PËR RININË

RELACION PËR PROJEKTLIGJIN PËR RININË

RIA

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MASR:Voltisa.Koci@arsimi.gov.al

Voltisa.Koci@arsimi.gov.al

Iva.Beliu@arsimi.gov.al

Konsultim publik për projektligjin “PËR SPORTIN” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

PROJEKTLIGJIN

RELACION PËR PROJEKTLIGJIN

Konsultim publik për projektligjin “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9376, DATË 21.04.2005, “PËR SPORTIN”, TË NDRYSHUAR” PËR NJOHJEN DHE DHËNIEN E MENDIMEVE, SUGJERIMEVE  APO REKOMANDIMEVE NGA GRUPET E INTERESIT.

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS: