Qëllimi dhe Misioni

Qëllimi dhe Misioni

Qëllimi dhe Misioni

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe detyrave në lidhje me funksionimin dhe organizimin e brendshem të DAR Dibër dhe përshkruan tërë veprimtarin e institucionit. Misioni Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër ka për mision zbatimin e politikave të arsimit parauniversitar duke mundësuar një sistem arsimor cilësor dhe transparent që ndihmon në zhvillimin e plotë dhe të gjithanshëm të individit në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes .