Parimet

Parimet

Parimet

Parimi i Ligjshmërisë Parimi i mbrojtjes së interesit publik dhe të të drejtave të personave privat Parimi i barazisë dhe proporconialitetit Parimi i drejtësisë dhe paanësisë Parimi i përgjegjshmërisë Parimi i bashkëpunimit të administratës me të tretët Parimi i marrjes së vendimeve Parimi i efiçencës dhe deburokratizimit Parimi i Kontrollit të brendshëm Parimi i mbrojtjes së konfidencialitetit E drejta për t’u informuar Respektimi,mbrojtja dhe promovimi i të drejtave dhe lirirve të njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti Parimi i gjithëpërfshirjes së nxënësve Parimi i shanseve të barabarta dhe e drejta për arsim cilësor për çdo nxënës Parimi i transparencës dhe llogaridhënies ndaj përfituesve të shërbimit arsimor Parimi i decentralizimit dhe autonomisë së institucioneve arsimore Interesi i të nxënit është parësor.