PUNËSIMI

      MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE               DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER                                         Nr_______Prot                              […]
Lexo më shumë
      MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE               DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER                                         Nr_______Prot                              […]
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin “drejtor” për Shkollën  e Mesme të Bashkuar “Ibrahim Gjorgji” Radomir.  
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin “drejtor” për Shkollën 9 vjeçare “Demir Gashi” Peshkopi.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin “drejtor” për Shkollën  e Mesme të Bashkuar “Ajet Ndreu” Sllove.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin “drejtor” për Shkollën 9 vjeçare “Selim Alliu” Peshkopi.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin “drejtor” për Shkollën 9 vjeçare Selisht.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin e mësuesit te profilit anglisht për Shkollën 9 vjeçare Zall Reç.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin  e mësuesit ndihmes për Shkollën 9 vjeçare Majtare.
Lexo më shumë
Drejtoria Arsimore Rajonale  Dibër shpall konkursin për 1 (një)  vend te lirë pune në pozicionin e mesuesit te Kimise për Shkollën e Mesme të Bashkuar Lure.
Lexo më shumë